COMMUNITY

커뮤니케이션대학원 행정팀공지사항

2020-2 학기 각 전공별 비대면 강의 안내(줌 링크 주소, Meeting ID, Passcode)
  • 작 성 자|관리자
  • 작 성 일|2020-08-31
  • 조 회 수 |1712
※ 원생들의 원활한 첫수업 진행을 위하여 행정팀에서 8.31(월)까지 취합한 전공별(과목별) 줌링크를 다음과 같이 안내합니다.
※ 아래에 줌 링크가 없는 과목은 각 과목별로 강의방식이 모두 상이함 반드시 숙지하시고, 본 공지사항 "20-2학기 시간표 및 과목별 강의방법의
   확인" 게시글을 참고하시어 줌링크 등 강의방법을 확인하여 주세요.


2020-2학기 각 전공별 비대면 강의 줌 링크를 안내해 드립니다.

1. 미디어문화연구
    가. 과목명: 미디어문화연구의 이해(윤태진)
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/95842329433?pwd=bGg4K0gzOU50Y3hZaDk1QzQvcGxtZz09
        2) Meeting ID: 958 4232 9433
        3) Passcode: 261131
   나. 과목명: 젠더와 미디어문화(김수미)
        1) 줌 링크 주소: https://korea-ac-kr.zoom.us/j/97088096917?pwd=YWlUdHV5eFhCUVpFV3lYeW4zdGs2dz09
        2) Meeting ID:
        3) Passcode:
   다. 과목명: 영상문화와 문화정치(이상길)
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/94602950581?pwd=VW9acWRaRERDOTRYaDNyZUhwQUs1Zz09
        2) Meeting ID:: 946 0295 0581
        3) Passcode: 2020
   라. 과목명: 모바일커뮤니케이션과 문화(이동후)
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/99820090547
        2) Meeting ID: 998 2009 0547
         3) Passcode:
   마. 과목명: 사회과학통계분석(김정호)
        1) 줌 링크 주소:https://yonsei.zoom.us/j/91234952986
        2) Meeting ID: 912 3495 2986
        3) Passcode:

2. 문화매개   
     . 주제: 문화매개박사세미나
          1) 일시: 2020년 9월 4일  02:00 오후 서울
          2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/93987371379?pwd=STZJN3pmODBOUmVBdzh6MkN5MmdSdz09
          3) Meeting ID: 939 8737 1379
          4)Passcode: 325691
     나. 주제: 문화예술교육론
          1) 일시: 2020년 9월 3일  10:00 오전 서울
          2) 줌 링크 주소:https://yonsei.zoom.us/j/91574035821?pwd=Yml6V2swOUw5eVlnYkhndkhuTWU3QT09
          3) Meeting ID: 915 7403 5821
          4) Passcode: 578900
      다. 주제: [1주차] 동시대문화산업
           1) 일시: 2020년 9월 2일  10:00 오전 서울
           2) 줌 링크 주소: https://snu-ac-kr.zoom.us/j/99448456797?pwd=Q0pTMXlkN3ZCa252VmJaWDFIblBhQT09
           3) Meeting ID: 994 4845 6797
           4) Passcode:749095
      라. 주제: 사회 속의 예술
           1) 일시: 2020년 9월 1일 10:00 오전 서울
           2) 줌 링크 주소 : https://yonsei.zoom.us/j/95166950190
           3) Meeting ID: 951 6695 0190
           4) SIP로 참가
              - 95166950190@zoomcrc.com
           5) H.323으로 참가
              - Meeting ID: 951 6695 0190
               162.255.37.11 (미국 서부) // 162.255.36.11 (미국 동부) // 115.114.131.7 (인도 뭄바이) // 115.114.115.7 (인도 하이데라바드) //
               213.19.144.110 (네덜란드 암스테르담) // 213.244.140.110 (독일) // 103.122.166.55 (호주) // 209.9.211.110 (홍콩 특별 행정구)
               64.211.144.160 (브라질) // 69.174.57.160 (캐나다) // 207.226.132.110 (일본)
      마. 과목: 공연예술의 기획과 매개
          1) 일시 :2020년 9월 2일  02:00 오후 서울
          2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/96657578120?pwd=SCs5blJmZ3o0QWliVnFBYVMrS3FjUT09
          3) Meeting ID: 966 5757 8120
          4) Passcode: 189074
      바. 시각예술(조주현)
           1) 줌 링크 주소:https://yonsei.zoom.us/j/96364716287?pwd=bjF3a2VobHUxeWlwZ1ZQY1JTNDVFZz09
      사. 문화매개석사세미나(윤태진)
           1) 줌링크주소 : https://yonsei.zoom.us/j/98764528178?pwd=Z1JWTzJucWgyNzJnTklPLytMTFROZz09#success
           2) 회의 ID: 987 6452 8178
           3) 암호: 839931

3. 커뮤니케이션디자인
   가. 과목명: 디지털시(박효신)
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/99471624590
   나. 과목명: 인터랙션 디자인 세미나(전수진 )
       
1) 일시: 2020. 9. 2.수 14:00- 17:00 
        2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/91733929180?pwd=a1doMk4xMmJFWHRCSGlCQ1B5czlMQT09
        3) Meeting ID: 917 3392 9180
        4)Passcode: 488612   
   . 과목명: 공간시각화(배윤경)
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/9142489510?pwd=Wkdra29vOHhOby9OVHM2SkNzckZMUT09
        2) Meeting ID: 914 248 9510
        3) Passcode: 2020
    . 과목명: 아이디어 창출방법(김한모)
         1) Meeting ID: 750 663 0216
         2) Passcode: 3453
    . 과목명: Real time Dynamic Typography(토드)
         1) Meeting ID: 950 4340 1941
         2) Passcode:   
     바.  2020-2 MFA foundation(이현진)
        1) 일시: 2020년 9월 7일 18:00
        2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/95631659574?pwd=Mm1lQmEyK2xpUFl2MzFqVjIwcjFzdz09
        3) Meeting ID: 956 3165 9574
        4) Passcode: 109670

4. 영화  
   가. 과명명: 다큐멘터리의 역사
       
1) 줌 링크 주소: https://zoom.us/j/91687853184?pwd=eUNlb2xWYVlybjhyZzJNL1F1UU5uQT09
        2) Meeting ID: 916 8785 3184   
        3) Passcode: Y8mGLS     
   나. 과목명: 동시대 미술과 영화
       
1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/8041609461?pwd=K3VqenJERnZoOUJHWWhhVzZHdVVOUT09
        2) Meeting ID: 804 160 9461       
        3) Passcode: yHm18L
   다. 과목명: 서양철학과 영화
    
    1) 줌 링크 주소: https://zoom.us/j/97115497012?pwd=L1RoanNBMk1QekFRUUFQNm5IeXZ1dz09
        2) Meeting ID: 971 1549 7012       
         3) Passcode: ki7s38
   라. 과목명: 영화전공 졸업프로젝트
       
1) 줌 링크 주소:https://zoom.us/j/92993971153?pwd=OUg2anM5ZFIzZWVMUmJtQXVyQ29qZz09
        2) Meeting ID: 929 9397 1153
        3) Passcode: 4Qv5q1 
     마. 과목명: 영화연출론
        1) 줌 링크 주소: https://zoom.us/j/3401208606?pwd=MThBSy9rOEFEVGNIUDZNTXBOQjJCdz09
        2) Meeting ID: 340 120 8606
        3) Passcode: rpAiG6

  
5. 미디어아트
  
 가. 과목명: 신보슬, 미디어아트 전시와 교육: 예술과 기술 연구 수업 줌링크
        1) 줌 링크 주소:  https://yonsei.zoom.us/j/95286734788
        2) Meeting ID: 952 8673 4788
        3) Passcode: 없음
   나. 과목명: Todd Holoubek, Synthetic Media
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/95735019677
        2) Passcode: 없음
   다. 과목명: 2020-2 Art and Media Ecologies(이현진)
        1) 일시: 2020년 9월 3일  10:00
        2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/96586215359?pwd=MHR1WUhmY1JCM2dHekd0Y2lFbXV3QT09
        3) Meeting ID: 965 8621 5359
        4) Passcode: 566599
   라. 크리에이티브 미디어와 디지털 플래닝 수업 줌링크(김형수)
        1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/97941855507?pwd=WWxFUkhvZWo0bm9iZS9saXhNWjhPQT09
        2) Meeting ID: 979 4185 5507
        3) Passcode: 695074
   마. 2020-2 미디어아트 논문세미나 수업 줌링크(이현진)
        1) 일시: 2020년 9월 7일  14:00
        2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/92595308242?pwd=azIyZnhjMXNDelp6UnAwRXByZEFSQT09
        3) Meeting ID: 925 9530 8242
        4) Passcode: 900663
   바. 2020-2 MFA foundation(이현진)
        1) 일시: 2020년 9월 7일  18:00
        2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/95631659574?pwd=Mm1lQmEyK2xpUFl2MzFqVjIwcjFzdz09
        3) Meeting ID: 956 3165 9574
        4) Passcode: 109670
   사. 과목명: 영상미디어와 시네마틱 사운드 (표신엽)
       1) 줌 링크 주소: https://us02web.zoom.us/j/86101008641?pwd=T0lxQUZxNUZCbWVqWEtTQkdVZnJBUT09
       2) Passcode: 403051

6. 영상예술학
   
가. 과목명: 영상예술과 미학(전수진)

         1) 일시: 2020. 9. 3.목 2-5시
         2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/91870118477?pwd=ODVRaGUwby9sQ0N6UHVNYS8wY2dkQT09
         3) Meeting ID: 918 7011 8477
         4) Passcode: 117633
     . 주제: 사회 속의 예술
          1) 일시: 2020년 9월 1일 10:00 오전 서울
          2) 줌 링크 주소 : https://yonsei.zoom.us/j/95166950190
          3) Meeting ID: 951 6695 0190
          4) SIP로 참가
              - 95166950190@zoomcrc.com
          5) H.323으로 참가
             - Meeting ID: 951 6695 0190
               162.255.37.11 (미국 서부) // 162.255.36.11 (미국 동부) // 115.114.131.7 (인도 뭄바이) // 115.114.115.7 (인도 하이데라바드) //
               213.19.144.110 (네덜란드 암스테르담) // 213.244.140.110 (독일) // 103.122.166.55 (호주) // 209.9.211.110 (홍콩 특별 행정구)
               64.211.144.160 (브라질) // 69.174.57.160 (캐나다) // 207.226.132.110 (일본)

7. 디자인인텔리전스
    가. 과목: 데이터과학분석

         1) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/98494912406?pwd=M1pnaWJ6Rjg1TWZualRBeGR0Nm5KUT09     
    나. 과목: 인공지능을 위한 UX 디자인
         1) 줌링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/95841628503?pwd=d3VQcENMT09HaTIvZTlNbDEvUjFMdz09

8. MFA전공 공통
    가. MFA foundation(이현진)
        1) 일시: 2020년 9월 7일 18:00
        2) 줌 링크 주소: https://yonsei.zoom.us/j/95631659574?pwd=Mm1lQmEyK2xpUFl2MzFqVjIwcjFzdz09
        3) Meeting ID: 956 3165 9574
        4) Passcode: 109670